ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 1430 found.

1: ຕົ້ນດອກບານ / Mountain ebony tree

Last updated 26 Jan 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Bauhinia variegata L. / Fabaceae

2: ຕົ້ນຜັກສ້ຽນ / Wild Spider Flower

Last updated 23 Jan 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Cleome gynandra L. / Cleomaceae

3: ເຫງັນຫາງກ່ານ / Large-spotted Civet

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
Scientific / Family name Viverra megaspila Blyth, 1862 / Viverrida

4: ຟານແດງ / Red Muntjac

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Muntiacus muntjak (Zimmermann, 1780) / Cervidae

5: ຟານໄກ້ / Lesser Chevrotain

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Tragulus javanicus (Osbeck, 1765) / Tragulidae

6: ຟານເຂົາໃຫຍ່ / Large-antlered Muntjac

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Muntiacus vuquangensis (Tuoc, Dung, Dawson, Arctander and Mackinnon, 1994) / Cervidae

7: ກວາງຊາຍ / Hog Deer

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Axis porcinus (Zimmermann, 1780) / Cervidae

8: ກວາງ / Sambar

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Rusa unicolor (Kerr, 1792) / Cervidae

9: ໂອງມັ່ງ / Eld's Deer

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Rucervus eldii (McClelland, 1842) / Cervidae

10: ຄວາຍປ່າ / Wild Water Buffalo

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Bubalus arnee (Kerr, 1792) / Bovidae
ການປະກອບສ່ວນ