ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 110 found.

1: ປາໄນ / Common carp

Last updated 16 Oct 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 / Cyprinidae

2: ປາບູ່ / Marble Goby

Last updated 15 Oct 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852) / Eleotridae

3: ອຶ່ງນ້ອຍຫຼັງທາດ / Ornate Chorus Frog

Last updated 13 Oct 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Microhyla fissipes Boulenger, 1884 / Microhylidae

4: ປີງຄວາຍ / Asian Buffalo leech

Last updated 13 Oct 2022
Use
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Hirudinaria manillensis (Lesson,1842) / Hirudinea

5: ຫອຍປາກກວ້າງ / Golden Apple Snail

Last updated 13 Oct 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Pomacea canaliculata (Lamarck, 1819) / Ampullariidae

6: ຫອຍຈູບ / River Snail

Last updated 06 Oct 2022
Use
ອາຫານ
Scientific / Family name Filopaludina martensi martensi (Frauenfeld, 1865) / Filopaludina

7: ປາຄໍ່ / Snakehead Murrel Fish

Last updated 01 Sep 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Channa striata (Bloch, 1793) / Channidae

8: ປາຄີລາມ / Pa Lang Khon

Last updated 01 Aug 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Labiobarbus leptocheila (Valenciennes, 1842)

9: ຂຽດຂາຍາວ / Stripe-backed frog

Last updated 01 Aug 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Hylarana macrodactyla (Gunther, 1858) / Ranidae

10: ເຕົ່ານາ / Mekong Snail-eating Turtle

Last updated 01 Aug 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Malayemys subtrijuga (Schlegel & Müller, 1845) / Geoemydidae
ການປະກອບສ່ວນ