ຂໍ້ມູມຫຼ້າສຸດ

1: ນາກໃຫຍ່ຂົນລຽບ / Smoot-coated Otter

Last updated 10 Mar 2023
Use
ອາຫານ
Scientific / Family name Lutrogale perspicillata (Geoffroy Saint Hilaire, 1826) / Mustelidae

2: ງູກ່ານປ້ອງເຫຼືອງ / Mangrove Snake

Last updated 10 Mar 2023
Use
ອາຫານ
Scientific / Family name Boiga dendrophila (F. Boie, 1827) / Colubridae

3: ຕົ້ນດອກບານ / Mountain ebony tree

Last updated 26 Jan 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Bauhinia variegata L. / Fabaceae

4: ຕົ້ນຜັກສ້ຽນ / Wild Spider Flower

Last updated 23 Jan 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Cleome gynandra L. / Cleomaceae

5: ເຫງັນຫາງກ່ານ / Large-spotted Civet

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
Scientific / Family name Viverra megaspila Blyth, 1862 / Viverrida
ການປະກອບສ່ວນ