ຂໍ້ມູມຫຼ້າສຸດ

1: ຫຍ້າໄຂ່ເຫົາ / Itch flower

Last updated 15 Jan 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Trigastrotheca pentaphylla (L.) Thulin / MOLLUGINACEAE

2: ຫຍ້າປຽງ / Germanders

Last updated 15 Jan 2021
Use
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Teucrium viscidum Blume / LAMIACEAE

3: ຫອນໄກ່ / Stinging-Hair Cnestis

Last updated 15 Jan 2021
Use
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Cnestis palala (Lour.) Merr. / CONNARACEAE

4: ຕົ້ນສົ້ມສຸກ / Asoke tree

Last updated 15 Jan 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Saraca indica L. / FABACEAE

5: ຫຍ້າຂີວຂົນ / Goat Weed

Last updated 15 Jan 2021
Use
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Ageratum conyzoides (L.) L./ASTERACEAE
ການປະກອບສ່ວນ