ຂໍ້ມູມຫຼ້າສຸດ

1: ໝາກຈັນ / Gold apple

Last updated 25 Nov 2022
Use
ພະລັງງານ
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Diospyros decandra Lour. / EBENACEAE

2: ຕົ້ນກຳລັງຊ້າງສານ

Last updated 08 Nov 2022
Use
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Anaxagorea luzonensis A. Gray / ANNONACEAE

3: ທຽນຂາວ / Cumin

Last updated 08 Nov 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Cuminum cyminum L. / Umbelliferae

4: ກະຖີ່ນດົງ / Black Catechu

Last updated 08 Nov 2022
Use
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Acacia catechu (L.f.) Willd. / Leguminosae

5: ໝາກຂຽບຝຣັ່ງ / Soursop

Last updated 08 Nov 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Annona muricata L. / ANNONACEAE
ການປະກອບສ່ວນ