ຂໍ້ມູມຫຼ້າສຸດ

1: ພູປ່າ / Balinese long pepper

Last updated 20 Apr 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Piper retrofractum Vahl / PIPERACEAE

2: ຕົ້ນຕູມຕາມ / Toothed-Leaf Limonia

Last updated 20 Apr 2021
Use
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson / RUTACEAE

3: ລີ້ນແຮດ / The candle vine

Last updated 20 Apr 2021
Use
ພືດເສັ້ນໃຍ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Tetracera loureiri (Fin.& Gagnep.) Pierre ex Craib / DILLENIACEAE

4: ດອກຈັນບ້ານ / Star Anise

Last updated 20 Apr 2021
Use
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Illicium verum Hook.f./SCHISANDRACEAE

5: ໂສມແຜ່ນດິນເຢັນ / Violet Sophora

Last updated 19 Apr 2021
Use
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Sophora exigua Craib / FABACEAE
ການປະກອບສ່ວນ