The Pha Khao Lao Team

ຫົວຫນ້າສື່ສານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນ, ILRI
ຫົວໜ້າສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້
ຜູ້ປະສານງານດ້ານການສື່ສານ - RECOFTC Lao PDR
ວຽກງານສື່ສານ ແລະ ໄອທີ - ໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາພັນກະສິກຳຢູ່ເຂດພູດອຍ
ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແລະ ຈັດການຂໍ້ມູນອອນລາຍໃນການສົນທະນາລາວແຟບ, ລາວລິງ, ເວັບໄຊຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອການພັດທະນາ- ລາວ 44, ຫ້ອງການຄຣິກ ຂໍ້ມູນເພື່ອການພັດທະນາ
ວິຊາການວຽກງານສື່ສານ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ
ວິຊາການ ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອຊີທີ
ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ ປະຈໍາສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ.
ຫົວໜ້າຫ້ອງການຫຼັງປະລິນຍາຕີ, ພາກວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ຫົວຫນ້າຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາໂຄງການ ດ້ານຊີວະນາໆພັນ
ການປະກອບສ່ວນ