ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 1149 found.

1: ຕົ້ນດອກບານ / Mountain ebony tree

Last updated 26 Jan 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Bauhinia variegata L. / Fabaceae

2: ຕົ້ນຜັກສ້ຽນ / Wild Spider Flower

Last updated 23 Jan 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Cleome gynandra L. / Cleomaceae

3: ໝາກຈັນ / Gold apple

Last updated 25 Nov 2022
Use
ພະລັງງານ
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Diospyros decandra Lour. / EBENACEAE

4: ຕົ້ນກຳລັງຊ້າງສານ

Last updated 08 Nov 2022
Use
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Anaxagorea luzonensis A. Gray / ANNONACEAE

5: ທຽນຂາວ / Cumin

Last updated 08 Nov 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Cuminum cyminum L. / Umbelliferae

6: ກະຖີ່ນດົງ / Black Catechu

Last updated 08 Nov 2022
Use
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Acacia catechu (L.f.) Willd. / Leguminosae

7: ໝາກຂຽບຝຣັ່ງ / Soursop

Last updated 08 Nov 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Annona muricata L. / ANNONACEAE

8: ອ້ອຍດຳ / Brown Sugar Cane

Last updated 07 Nov 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Saccharum sinense Roxb. / Graminae

9: ກ້ານພູ / Kan Phlu

Last updated 07 Nov 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Syzygium aromaticum (L.) Merr. & Perry / MYRTACEAE

10: ງາຂາວ / Nga khao

Last updated 07 Nov 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Sesamum orientale L. / PEDALIACEAE
ການປະກອບສ່ວນ