ມີໃຜແດ່ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນພາເຂົ້າລາວ?

ມີໃຜແດ່ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນພາເຂົ້າລາວ?

ພາເຂົ້າລາວແມ່ນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ. ເປັນລະບົບທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອສັງລວມເອົາຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ອັນລ້ຳຄ່າ (ຮູບແບບປາກເປົ່າ ແລະ ເອກະສານ) ຂອງຊີວະນາໆພັນກະສິກຳໃນລາວ, ການອະນຸລັກ ແລະ ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ.

ລະບົບນີ້ນຳພາໂດຍ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ
ໂດຍການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກຳຢູ່ເຂດພູດອຍ 
ຈຳນວນອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຜູ້ປະກອບສ່ວນໃນລະບົບລວມມີ:

 

Partners

 

ການປະກອບສ່ວນ