Who is Involved in Pha Khao Lao?

Who is Involved in Pha Khao Lao?

    ພາເຂົ້າລາວ ແມ່ນການຮ່ວມມືກັບຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເປັນຜົນຜະລິດຈາກໂຄງການຊີວະນາໆພັນກະສິກຳຢູ່ເຂດພູດອຍ (TABI). ເວທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອນໍາເອົາຄວາມຮູ້ພູມປັນຍາຄົນລາວ ໃຫ້ກາຍເປັນລາຍລັກອັກສອນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວະນາໆພັນກະສິກຳມາຮ່ວມກັນ, ເພື່ອເປັນການອະນຸລັກ ແລະ ແບ່ງປັນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ.

   ປະຈຸບັນ, ເວທີດັ່ງກ່າວແມ່ນຄຸ້ມຄອງໂດຍສູນພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NAFRI) ຂອງລາວ.
   ນອກຈາກ CDE ແລະ NAFRI, ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາຕົ້ນຕໍ່ປະກອບມີ:

ຜູ້ຮ່ວມງານ

ຖ້າອົງການຂອງເຈົ້າມີຄວາມສົນໃຈໃນການປະກອບສ່ວນຫຼືມີສ່ວນຮ່ວມກະລຸນາຕິດຕໍ່:
ແອນດີ່ ສຸວັນພັກດີ
Tel: +856 20 98 709 163
E:mail: andysvpd@gmail.com or phakhalao18@gmail.com

ການປະກອບສ່ວນ