ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 367 found.

1: ໝາກນອດ / Passion fruit

Last updated 22 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Passiflora edulis Sims / Passifloraceae

2: ໝາກສີດາ / Tropical Guava

Last updated 08 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Psidium guajava L. / Myrtaceae

3: ບົວຫຼວງ / Lotus

Last updated 21 Jun 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Nelumbo nucifera Gaertn. / Nelumbonaceae

4: ແຜ່ນດິນເຢັນ / The Chinese Evergreen

Last updated 14 Jun 2023
Use
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Aglaonema modestum Schott ex Engl. / Araceae

5: ເອືອງພ່ວງມາໄລ / Multi-Flowered orchids

Last updated 13 Jun 2023
Use
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Aerides multiflora Roxb./Orchidaceae

6: ເອື້ອງກະເປົາໃບລາຍຂາວ/ Callus Slipper Orchid

Last updated 13 Jun 2023
Use
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Paphiopedilum callosum var. potentianum (O.Gruss & Roeth) P.J.Cribb / Orchidaceae

7: ເອື້ອງກະເປົາກະເບື້ອລາວ / Butterfly Slipper Orchid

Last updated 13 Jun 2023
Use
ສີນຄ້າ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Paphiopedilum papilio-laoticus Schuit., Luang Aphay & Iio / Orchidaceae

8: ຕົ້ນກ່າມ / Sacred barnar

Last updated 13 Jun 2023
Use
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Crateva adansonii subsp. trifoliata (Roxb.) Jacobs / CAPPARACEAE

9: ກ້ານກາມດອກມ່ວງ / Holy mangrove

Last updated 08 Jun 2023
Use
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Acanthus ilicifolius L. / Acanthaceae

10: ຕົ້ນດອກບານ / Mountain ebony tree

Last updated 26 Jan 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Bauhinia variegata L. / Fabaceae
ການປະກອບສ່ວນ