ຄົ້ນຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່

ຊີວະນາໆພັນທໍາມະຊາດຂອງສປປລາວ

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງ ດ້ານຊີວະວິທະຍາຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີໄດ້ມີການລວບລວມເອົາບັນດາຂໍ້ມູນອິເລັກໂທນິກທາງດ້ານກະສິກຳທ້ອງຖິ່ນແລະພືດປ່າ, ສັດແລະສັດນໍ້າ. ຄົ້ນຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ທາງດ້ານຊະນີດພັນຕ່າງໆແລະບັນດາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ

ແຮງບັນດານໃຈຈາກເລື່ອງດີຄົນເດັ່ນ ແລະ ໂອກາດໃນການສ້າງອາຊີບ

ສົນໃຈເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ທີຈະນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເປັນການຜະລິດໃນຮູບແບບໃຫມ່ບໍ? ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເຕັກນິກວິທີການໃໝ່ແລະແນວຄວາມຄິດສ້າງເປັນທຸລະກິດກະສິກຳໄດ້. ບັນດາເລື່ອງເລົ່າຕ່າງໆນີ້ຈະໄດ້ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ເຈົ້າເພື່ອຊອກຮູ້ຮໍາຮຽນບາງໂອກາດໃຫມ່ແລະແນວຄວາມຄິດ.

ຄົ້ນຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່

ຊີວະນາໆພັນທໍາມະຊາດຂອງສປປລາວ

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງ ດ້ານຊີວະວິທະຍາຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີໄດ້ມີການລວບລວມເອົາບັນດາຂໍ້ມູນອິເລັກໂທນິກທາງດ້ານກະສິກຳທ້ອງຖິ່ນແລະພືດປ່າ, ສັດແລະສັດນໍ້າ. ຄົ້ນຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ທາງດ້ານຊະນີດພັນຕ່າງໆແລະບັນດາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ

ແຮງບັນດານໃຈຈາກເລື່ອງດີຄົນເດັ່ນ ແລະ ໂອກາດໃນການສ້າງອາຊີບ

ສົນໃຈເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ທີຈະນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເປັນການຜະລິດໃນຮູບແບບໃຫມ່ບໍ? ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເຕັກນິກວິທີການໃໝ່ແລະແນວຄວາມຄິດສ້າງເປັນທຸລະກິດກະສິກຳໄດ້. ບັນດາເລື່ອງເລົ່າຕ່າງໆນີ້ຈະໄດ້ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ເຈົ້າເພື່ອຊອກຮູ້ຮໍາຮຽນບາງໂອກາດໃຫມ່ແລະແນວຄວາມຄິດ.

ຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ

ໄມ້ໃຫ້ສີ ເຄື່ອງສີໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ

ການຍ້ອມສີດ້ວຍເປືອກໝາກພ້າວ

ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ

ການສານຕັ່ງຫວາຍ

ການປະກອບສ່ວນ