ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 118 found.

1: ເຫງັນຫາງກ່ານ / Large-spotted Civet

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
Scientific / Family name Viverra megaspila Blyth, 1862 / Viverrida

2: ຟານແດງ / Red Muntjac

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Muntiacus muntjak (Zimmermann, 1780) / Cervidae

3: ຟານໄກ້ / Lesser Chevrotain

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Tragulus javanicus (Osbeck, 1765) / Tragulidae

4: ຟານເຂົາໃຫຍ່ / Large-antlered Muntjac

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Muntiacus vuquangensis (Tuoc, Dung, Dawson, Arctander and Mackinnon, 1994) / Cervidae

5: ກວາງຊາຍ / Hog Deer

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Axis porcinus (Zimmermann, 1780) / Cervidae

6: ກວາງ / Sambar

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Rusa unicolor (Kerr, 1792) / Cervidae

7: ໂອງມັ່ງ / Eld's Deer

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Rucervus eldii (McClelland, 1842) / Cervidae

8: ຄວາຍປ່າ / Wild Water Buffalo

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Bubalus arnee (Kerr, 1792) / Bovidae

9: ງົວແດງ / Banteng

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Bos javanicus d'Alton, 1823 / Bovidae

10: ງູກ່ານປ້ອງ / Laos Wolf Snake

Last updated 15 Oct 2022
Use
ອາຫານ
Scientific / Family name Lycodon laoensis Günther, 1864 / Colubridae
ການປະກອບສ່ວນ