ເຫັດ / Mushrooms

ເນື່ອງຈາກພູມມີນິເວດປະເທດທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນຂອງສປປ ລາວ, ມີເຫັດຈໍານວນຫຼາຍຫຼວດທີ່ເປັນ ທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບ ໃຊ້ເປັນອາຫານ ແລະ ເປັນສີນຄ້າທີ່ວ່າງຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດມາດົນນານແລ້ວ. ເຫັດເປັນອາຫານທີ່ມີຣົດຊາດທີ່ດີ ແລະ ມີຄູນຄ່າທາງໂພຊະນາການສູງ, ນອກນັ້ນຍັງມີຄຸນຄ່າສຳຄັນທາງດ້ານການຢາ.

ໃນປະຈຸບັນມີບັນດາວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບເຫັດສາມາດກິນໄດ້ ແລະ ຢາຂອງສປປລາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໄດ້ມີການຄາດຄະເນວ່າມີເຫັດຫຼາຍກວ່າ 100 ຊະນິດທີ່ຊາວບ້ານໃຊ້ເປັນອາຫານ ແລະ ທີ່ມີຈໍານວນຫຼາຍກວ່າໃນບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ.

ເບິ່ງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຫນ້ານີ້ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບເຫັດຂອງສປປ ລາວ.

ການປະກອບສ່ວນ