ໜໍ່ລັນ (ໜໍ່ຈ້າ)/Naw lan

ການນຳໃຊ້
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ຊື່ວິທະຍາສາດ / ຕະກຸນ
Sirundinaria microphylla Munro & Chao/Poaceae
ຊື່ພ້ອງ
ຊື່ອື່ນ
Lao: Mai dja, Mai lan
ສະຖານະພາບການອະນຸລັກ
Near Threatened
ບັນຍາຍລັກສະນະພືດສາດ

Culm height: 7 to 10 m. Thin and straight culms. Diameter: 2 to 4 cm. Internode length: 39 to 63 cm. Grows in cold weather.

harvesting from March to end of May or May to August. (bark & et_al., 2022)

ບັນຍາຍການນຳໃຊ້
  • Food: Fresh bamboo shoots, used as food. (Desbleds, 2021)
  • Tools and utensils: The canes are used for Tools and utensils, mainly for the domestic market. (bark & et_al., 2022)
  • Income: These are not processed and only sold as fresh bamboo shoots. (Porbounmixaithor & et_al., 2016)
ການປະກອບສ່ວນ