ຂໍ້ມູມຫຼ້າສຸດ

1: ຖົ່ວຂຽວ / Mung Bean

Last updated 29 Sep 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Vigna radiata (L.) R.Wilczek / Fabaceae

2: ເຫັດຂ້ອນຂາວ / White Log Mushroom

Last updated 12 Sep 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Lentinus squarrosulus Mont. / Polyporaceae

3: ແລນ / Bengal Monitor

Last updated 30 Aug 2023
Use
ອາຫານ
Scientific / Family name Varanus bengalensis (Daudin, 1802) / Varanidae

4: ຕົ້ນໝາກມ່ວງ / Mango

Last updated 23 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Mangifera indica L. / Anacardiaceae

5: ຕົ້ນໜາກຫຸ່ງ / Papaya

Last updated 22 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Carica papaya L. / Caricaceae
ການປະກອບສ່ວນ