ນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍຈາກຕົ້ນເກດສະໜາປະກອບດ້ວຍສານທີ່ເປັນຢາງໜຽວຄື Resin ຈຳນວນຫຼາຍ, ສານທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດກິ່ນຫອມຄື Sesquiterpene alcohol ພົບຢູ່ຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: Agarospirol, -Agarofuran, Agaro ແລະ Dihydroagarofuran.

websit

 

ການປະກອບສ່ວນ