ການກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດສານເກດໃນເນື້ອໄມ້ ແລະ ການເກັບກູ້

ການກະຕຸ້ນຈະເລີ່ມເມື່ອຕົ້ນໄມ້ມີອາຍຸໄດ້ 5-7 ປີ ຫຼື ມີຂະໜາດໃຫຍ່ປະມານ 10-15 ຊມ, ໂດຍການກະຕຸ້ນເພື່ອໃຫ້ເກີດສານໃນເນື້ອໄມ້ມີຫຼາຍວິທີເຊັ່ນ: ການຕອກເຫຼັກ, ການເຈາະຮູ, ການຊັບ ຫຼື ການໃຊ້ສານເຄມີແລ້ວປະໄວ້ປະມານ 1 ປີ

https://www.treedom.co.th/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2/

ຮູບພາບຈາກ: treedom

ຖ້າເນື້ອໄມ້ຕົ້ນໃດປ່ຽນສີເປັນສີເຫຼືອງອ່ອນ, ສີນ້ຳຕານ ຫຼື ເປັນສີດຳເມື່ອປະໄວ້ຫຼາຍປີແລ້ວຈະຕັດຕົ້ນນັ້ນອອກແລ້ວພາຍາຍາມເສະເອົາເນື້ອໄມ້ສ່ວນທີ່່ເປັນສີຂາວອອກໃຫ້ໝົດ

https://mgronline.com/science/detail/9500000127424

ຮູບພາບ: ເທກໂນໂລຢີ

http://agarwoodinducement.blogspot.com/2013/03/blog-post.html

ຮູບຈາກ: Agarwood Inducement

ການປະກອບສ່ວນ