ກ່ອນຈະປູກກ່ອນອື່ນເຮົາຕ້ອງຖາງຫຍ້າເຂດພື້ນທີ່ດັງກ່າວເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການປູກ.

 

ການປະກອບສ່ວນ