ສາມາດຜະລິດໃຫ້ເປັນສີນຄ້າໄດ້ ເພາະມີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ

ການປະກອບສ່ວນ