ປອ. ເພັງ ແພງສີນທຳ (ພາກວິຊາຊີວະວິທະຍາ, ມຊ) ທ່ານ ໂອເລ ເພດເດີເຊັນ (ອົງການອາຫານໂລກ) ທ່ານ ພູເງີນ ສີສຸພັນທອງ (ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ), ທ່ານ ວິຫານ ສີບຸນເຮືອງ (ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້)

ການປະກອບສ່ວນ