tabi
ເຫັດຂ້ອນຂາວ ວາງຂາຍທົ່ວໄປຕາມຕະຫຼາດທ້ອງຖີ່ນ

ໃນທ້ອງຖີ່ນລາຄາ 40,000−80,000 ກິບ/ກລ ຂອງເຫັດສົດ ແລະ ຖ້າເປັນເຫັດແຫ້ງ 120,000−150,000 ກິບ/ກລ. ເຫັດທີ່ປູກຂາຍອາດຈະມີລາຄາຕໍ່າກວ່າເຫັດທຳມະຊາດເລັກນ້ອຍ.

 

ການປະກອບສ່ວນ