− ເປັນເຫັດທີ່ສາມາດປູກໄດ້
− ມີຄວາມນີຍົມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການບໍໂພກສູງ
− ລາຄາດີ
− ບາງທ້ອງກໍ່ມີພຽງເກັບຕາມທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ

ການປະກອບສ່ວນ