ການຄັດເລືອກອາຫານເປັດ
ການເລືອກຊື້ອາຫານເປັນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະຕົ້ນທຶນການລ້ຽງຂຶ້ນກັບອາຫານ 70-75% ຂອງຕົ້ນທຶນທັ້ງໝົດດັ່ງນັ້ນຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
1. ອາຫານເປັດຄວນເປັນອາຫານທີ່ເໝາະສໍາຫຼັບອາຍຸຂອງເປັດ, ຈະເປັນຊະນິດອັດເມັດ ຫຼື ຝຸ່ນກໍ່ໄດ້ ແຕ່ອາຫານເມັດຈະໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ສູງສຸດ ເຊິ່ງຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ການໃຫ້ຜົນຜະລິດ.
2. ຄຸນນະພາບຂອງອາຫານດີຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ສະໝໍ່າສະເໝີ.
3. ຕ້ອງບໍ່ມີສີ່ງປົນເປື້ອນໃນອາຫານ ແລະ ສານເຄມີຕົກຄ້າງ
4. ຜະລິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຜະລິດຈາກໂຮງງານທີ່ມີມາດຕະຖານດີ ເຊື້ອຖືໄດ້ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງເກີນໄປ.

ການປະກອບສ່ວນ