ການຂາຍປາ (ໂຕເຕັມໄວ)

ປາທີ່ສາມາດຂາຍອອກສູ່ທ້ອງຕະຫຼາດໄດ້ມີອາຍຸປະມານ 6 ເດືອນກໍ່ສາມາດນຳຂາຍອອກສູ່ທ້ອງຕະຫຼາດໄດ້ ລາຄາກິໂລລະ 20.000-30.000 ກີບ (50-80 ບາດ)

ຂາຍປາສົດທຳມະຊາດ,ປາສົ້ມແຊບ,ປາແດກ ຈາກເຂື່ອນນ້ຳເທີນ2

 

ການປະກອບສ່ວນ