ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າການຜະລິດ, ການປູງແຕ່ງແລະການຕະຫຼາດຂອງເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ
ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໝາຍເຖິງມູນຄ່າຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂື້ນໃນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ແຕ່ການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ, ການຕະຫຼາດ, ການຂາຍຍົກ, ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ການບໍລິເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ. ໃນນັ້ນ, ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ນັບແຕ່ຊາວກະສິກອນຜູ້ປູກເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ, ຜູ້ສີ, ຜູ້ຂາຍຍົກ, ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຜູ້ບໍໂພກເອີ້ນວ່າຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການຄິດໄລ່ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າແມ່ນການເອົາລາຍຮັບທີ່ເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ຮັບຫັກອອກລາຍຈ່າຍທັງໝົດທີ່ເກີດຂື້ນໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນເພື່ອເບີ່ງວ່າແຕ່ລະຂັ້ນຕອນມີມູນຄ່າປ່ຽນແປງຄືແນວໃດ. ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແຕ່ລະບ່ອນຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນກໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຕາມການປ່ຽນແປງຂອງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ຫໍ່ຄຳ

 

Contribute