ເລືອກບ່ອນທີ່ງາມ, ບໍ່ເປັນພະຍາດແລ້ວຕັດເຂົ້າປົນອອກ, ເວລາກ່ຽວເຫັນເຂົ້າປົນກໍ່ຄັດອອກ, ເວລາມັດເຫັນເຂົ້າປົນກໍ່ເລືອກອອກອີກ. (1) ກ່ຽວຕາດແດດ 3-4 ແດດ, (2) ຕີດ້ວຍແຮງງານຄົນ ແລະ ເອົາແຕ່ເຂົ້າປາຍຮວງ, (3) ໃສ່ເປົາໄວ້ເລົ້າເຂົ້າ.

Lee Cha

Contribute