ການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດຕົ້ນທືນການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງແລະການຕະຫຼາດເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ
ການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດຕົ້ນທືນການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແມ່ນຍົກເອົາຈຸດສຶກສາທີ່ເມືອງຄູນ ເຊິ່ງໄດ້ໄລ່ລຽງຕົ້ນທືນການຜະລິດ ແລະ ລາຍຮັບສຸດທິ, ໄລ່ລຽງກຳໄລສຸທິໃນກໍລະນີຜົນຜະລິດ ແລະ ລາຄາມີການປ່ຽນແປງ  ແລະ ສະເລ່ຍຕົ້ນທືນການສີ ແລະ ການຂາຍສົ່ງເຂົ້າສານເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ  ແລະ ຕົ້ນທືນການຂາຍຍ່ອຍເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຢູ່ໂພນສະຫວັນ ດັ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: ຕາຕະລາງ ຕົ້ນທືນການຜະລິດ ແລະ ລາຍຮັບສຸດທິຢູ່ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ.

ຫໍ່ຄຳ


 

Contribute