ການປູກໜໍ່ແຍ້ ເປັນສິນຄ້າເສີມສ້າງລາຍໄດ້

Andy Souvanhphukdee
ໜໍ່ແຍ້ ນອກຈາກຈະສາມາດປູກເພື່ອປະກອບອາຫານ ແລະ ຂາຍເປັນສິນຄ້າໄດ້ອີກດ້ວຍ
ເຄັດລັບເລີ່ມທຸລະກິດ

ເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫ່ຍຫາໜໍ່ແຍ້ຈາກທຳມະຊາດເພື່ອນຳມາປະກອບເປັນອາຫານພື້ນບ້ານ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກຄ່ານິຍົມດ້ານການບໍລິໂພກທາງສັງຄົມນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ, ປະຊາຊົນຈຶ່ງເກີດມີແນວຄິດລິເລີ່ມຈາກການໄປຫາໜໍ່ແຍ້ຈາກທຳມະຊາດມາປູກເປັນສວນຄົວ ແລະ ຂາຍຈົນກາຍເປັນສິນຄ້າ ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ

ການປະກອບສ່ວນ