Pha Khao Lao Infographic Brochure

Languages

22 Dec 2018 Authors: Pha Khao Lao
Pha Khao Lao

ຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄວໜຸ່ມທັງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ (ອາຍຸ 18-34ປີ) ທີ່ມີນຳໃຊ້ລະບົບເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຊ້ລະບົບໃນເຟສບຸກ. ອັດຕາການເຂົ້າອອກເວັບໄຊ໌ແມ່ນ 54% ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ທີ່ເຂົ້າເບິ່ງຍັງໃຊ້ຢູ່ໃນລະບົບ.ການໃຊ້ລະບົບທາງໂທລະສັບມືຖືແມ່ນມີຄວາມພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍ ມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ພັດທະນາແອບພລິເຄຊັນພາເຂົ້າລາວເພື່ອງານໃນການໃຊ້ທາງມືຖື. ໜ້າຫຼັກຍັງເປັນໜ້າທີ່ສຳຄັນໃນການເຂົ້າເບິ່ງ. ເຟສບຸກເປັນເວທີຂອງການສົນທະນາທີ່ສຳຄັນ ແລະ ສາມາດໃຊ້ເພື່ອໂຄສະນາຊີວະນາໆພັນ, ຫົວຂໍ້ສົນທະນາ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການ. ເອກະສານ ແລະ ສື່ສີ່ງພີມຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແລະ ມີຜູ້ສົນໃຈຫຼາຍ.

ເນັ້ນໃສ່ທາງດ້ານພູມສາດ

ການປະກອບສ່ວນ