Topic: ການຈັດການ ສັດຕູພີດ

ແຜ່ນພັບ, ເອກະສານ ແລະ ໂປສເຕີ

Author(s): ສູນປ້ອງກັນພືດ, ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ແມງງແຄງພິຄາດ ຫຼື ໂຕຫໍ້າ ທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຈຳກັດບົ້ງຝູງສາລີທີ່ເປັນສສັດຕູຮ້າຍແຮງຂອງສາລີ
Author(s): ສູນປ້ອງກັນພືດ, ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ແມງງແຄງພິຄາດ ຫຼື ໂຕຫໍ້າ ທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຈຳກັດບົ້ງຝູງສາລີທີ່ເປັນສສັດຕູຮ້າຍແຮງຂອງສາລີ

ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ແລະບົດແນະນຳ

Author(s): The Agro Biodiversity Initiative
ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນານາພັນເຂດພູດອຍແຕ່ 2009-2020
Author(s): The Agro Biodiversity Initiative
ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນານາພັນເຂດພູດອຍແຕ່ 2009-2020

ຄູ່ມືການຝຶກ, ຊຸດເຄື່ອງມື ແລະ ຄູ່ມື

Author(s): Syphan Bounthongsy, Veo Dalavong, Sith Nitaphone, Somdy Oudomsack, Khamphart Thongchan
ປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້ປະກອບມີ 8 ພາກສ່ວນຄື: 1.ກະສິກຳແບບຍືນຍົງແມ່ນຫຍັງ?, 2. ຮູບແບບຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ການອອກແບບລະບົບກະສິກຳແບບຍືນຍັງ, 3. ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, 4. ການເກັບຮັກສາແກ່ນພັນ, 5. ສວນຄົວ ແລະ ສວນຊຸມຊົນ, 6…
Author(s): ຄະນະຮັບຜິດຊອບການສ້າງຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງຊຽງຂວາງ.
    ຫຼັກສູດເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ຄູ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັ້ນຕ່າງໆເພື່ອຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນແຕ່ລະວິຊາຂອງແຕ່ລະຂັ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນສະບັບນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍການຮ່ວມມືຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຊັ່ນ:…
Author(s): Syphan Bounthongsy, Veo Dalavong, Sith Nitaphone, Somdy Oudomsack, Khamphart Thongchan
ປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້ປະກອບມີ 8 ພາກສ່ວນຄື: 1.ກະສິກຳແບບຍືນຍົງແມ່ນຫຍັງ?, 2. ຮູບແບບຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ການອອກແບບລະບົບກະສິກຳແບບຍືນຍັງ, 3. ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, 4. ການເກັບຮັກສາແກ່ນພັນ, 5. ສວນຄົວ ແລະ ສວນຊຸມຊົນ, 6…
Author(s): ຄະນະຮັບຜິດຊອບການສ້າງຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງຊຽງຂວາງ.
    ຫຼັກສູດເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ຄູ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັ້ນຕ່າງໆເພື່ອຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນແຕ່ລະວິຊາຂອງແຕ່ລະຂັ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນສະບັບນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍການຮ່ວມມືຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຊັ່ນ:…

ລາວ

Author(s): ສູນປ້ອງກັນພືດ, ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ແມງງແຄງພິຄາດ ຫຼື ໂຕຫໍ້າ ທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຈຳກັດບົ້ງຝູງສາລີທີ່ເປັນສສັດຕູຮ້າຍແຮງຂອງສາລີ
Author(s): The Agro Biodiversity Initiative
ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນານາພັນເຂດພູດອຍແຕ່ 2009-2020
Author(s): Syphan Bounthongsy, Veo Dalavong, Sith Nitaphone, Somdy Oudomsack, Khamphart Thongchan
ປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້ປະກອບມີ 8 ພາກສ່ວນຄື: 1.ກະສິກຳແບບຍືນຍົງແມ່ນຫຍັງ?, 2. ຮູບແບບຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ການອອກແບບລະບົບກະສິກຳແບບຍືນຍັງ, 3. ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, 4. ການເກັບຮັກສາແກ່ນພັນ, 5. ສວນຄົວ ແລະ ສວນຊຸມຊົນ, 6…
Author(s): ຄະນະຮັບຜິດຊອບການສ້າງຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງຊຽງຂວາງ.
    ຫຼັກສູດເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ຄູ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັ້ນຕ່າງໆເພື່ອຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນແຕ່ລະວິຊາຂອງແຕ່ລະຂັ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນສະບັບນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍການຮ່ວມມືຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຊັ່ນ:…
Author(s): ສູນປ້ອງກັນພືດ, ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ແມງງແຄງພິຄາດ ຫຼື ໂຕຫໍ້າ ທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຈຳກັດບົ້ງຝູງສາລີທີ່ເປັນສສັດຕູຮ້າຍແຮງຂອງສາລີ
Author(s): The Agro Biodiversity Initiative
ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນານາພັນເຂດພູດອຍແຕ່ 2009-2020

ພາກພື້ນ

Author(s): ສູນປ້ອງກັນພືດ, ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ແມງງແຄງພິຄາດ ຫຼື ໂຕຫໍ້າ ທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຈຳກັດບົ້ງຝູງສາລີທີ່ເປັນສສັດຕູຮ້າຍແຮງຂອງສາລີ
Author(s): The Agro Biodiversity Initiative
ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນານາພັນເຂດພູດອຍແຕ່ 2009-2020
Author(s): ສູນປ້ອງກັນພືດ, ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ແມງງແຄງພິຄາດ ຫຼື ໂຕຫໍ້າ ທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຈຳກັດບົ້ງຝູງສາລີທີ່ເປັນສສັດຕູຮ້າຍແຮງຂອງສາລີ
Author(s): The Agro Biodiversity Initiative
ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນານາພັນເຂດພູດອຍແຕ່ 2009-2020
Author(s): ສູນປ້ອງກັນພືດ, ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ແມງງແຄງພິຄາດ ຫຼື ໂຕຫໍ້າ ທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຈຳກັດບົ້ງຝູງສາລີທີ່ເປັນສສັດຕູຮ້າຍແຮງຂອງສາລີ
Author(s): The Agro Biodiversity Initiative
ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນານາພັນເຂດພູດອຍແຕ່ 2009-2020
Author(s): Syphan Bounthongsy, Veo Dalavong, Sith Nitaphone, Somdy Oudomsack, Khamphart Thongchan
ປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້ປະກອບມີ 8 ພາກສ່ວນຄື: 1.ກະສິກຳແບບຍືນຍົງແມ່ນຫຍັງ?, 2. ຮູບແບບຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ການອອກແບບລະບົບກະສິກຳແບບຍືນຍັງ, 3. ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, 4. ການເກັບຮັກສາແກ່ນພັນ, 5. ສວນຄົວ ແລະ ສວນຊຸມຊົນ, 6…
Author(s): ຄະນະຮັບຜິດຊອບການສ້າງຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງຊຽງຂວາງ.
    ຫຼັກສູດເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ຄູ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັ້ນຕ່າງໆເພື່ອຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນແຕ່ລະວິຊາຂອງແຕ່ລະຂັ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນສະບັບນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍການຮ່ວມມືຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຊັ່ນ:…
ການປະກອບສ່ວນ