Topic: ການປູກແຕ່ງ

ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ແລະບົດແນະນຳ

Author(s): The Agro Biodiversity Initiative
ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນານາພັນເຂດພູດອຍແຕ່ 2009-2020
Author(s): Khamphou Phouyyavong (PhD Candidate), Phanxay Ingxay (PhD), Sengphachanh Sonethavixay, Vagneron Vagneron (PhD)
Tea plants are native to East Asia and evidence of tea consumption in China goes back to the 2nd century BC. In Laos, tea was presumably cultivated and traded as early as the 7th century (Earth…
Author(s): The Agro Biodiversity Initiative
ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນານາພັນເຂດພູດອຍແຕ່ 2009-2020
Author(s): Khamphou Phouyyavong (PhD Candidate), Phanxay Ingxay (PhD), Sengphachanh Sonethavixay, Vagneron Vagneron (PhD)
Tea plants are native to East Asia and evidence of tea consumption in China goes back to the 2nd century BC. In Laos, tea was presumably cultivated and traded as early as the 7th century (Earth…

ບົດລາຍງານ

Author(s): Miss Pilailuck Pichaiwatt, Charoen Pokphand Group
Author(s): IBNDA
ອົງການເກຣດ (GRET) ໄດ້ສະໜັບສະໜູນແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ໄມ້ປ່ອງຂອງແຂວງຫົວພັນ ໄລຍະ I ປີ 2011-2015 ແລະ ໄລຍະ II ປີ 2016-2020 ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊຸ້ວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ້ຽວຂ້ອງ…

ຄູ່ມືການຝຶກ, ຊຸດເຄື່ອງມື ແລະ ຄູ່ມື

Author(s): P-FALUPAM
ປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ແນະນຳວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ P-FALUPAM ຢູ່ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານແບບມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ບາດກ້າວໃນນີ້ລວມມີວຽກຢູ່ຫ້ອງການ ແລະ ວຽກພາກສະໜາມ. ບາດກ້າວທີ1 ແມ່ນການກະກຽມແຜ່ນວຽກ, ບຸກຄະລາກອນ…
Author(s): Keooudone Souvannakhoummane
ດອກເຜິ້ງເປັນພືດຕະກຸນໜື່ງຈັດເຂົ້າໃນກຸ່ມຂອງພືດໃບລ້ຽງດ່ຽວ, ແຕ່ດອກເຜິ້ງທັງ ໝົດແມ່ນຈັດຢູ່ໃນຕະກຸນເຜິ້ງ ທີ່ມີຊື່ວິທະຍາສາດວ່າ Orchidaceae, ລວມໃນນີ້  ມີເຖີງ 763 ສະກຸນ, ຈຳນວນ 28,000 ຊະນິດ. ນອກນັ້ນນັກພືດສວນ…
Author(s): P-FALUPAM
ປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ແນະນຳວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ P-FALUPAM ຢູ່ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານແບບມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ບາດກ້າວໃນນີ້ລວມມີວຽກຢູ່ຫ້ອງການ ແລະ ວຽກພາກສະໜາມ. ບາດກ້າວທີ1 ແມ່ນການກະກຽມແຜ່ນວຽກ, ບຸກຄະລາກອນ…
Author(s): Keooudone Souvannakhoummane
ດອກເຜິ້ງເປັນພືດຕະກຸນໜື່ງຈັດເຂົ້າໃນກຸ່ມຂອງພືດໃບລ້ຽງດ່ຽວ, ແຕ່ດອກເຜິ້ງທັງ ໝົດແມ່ນຈັດຢູ່ໃນຕະກຸນເຜິ້ງ ທີ່ມີຊື່ວິທະຍາສາດວ່າ Orchidaceae, ລວມໃນນີ້  ມີເຖີງ 763 ສະກຸນ, ຈຳນວນ 28,000 ຊະນິດ. ນອກນັ້ນນັກພືດສວນ…

ລາວ

Author(s): P-FALUPAM
ປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ແນະນຳວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ P-FALUPAM ຢູ່ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານແບບມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ບາດກ້າວໃນນີ້ລວມມີວຽກຢູ່ຫ້ອງການ ແລະ ວຽກພາກສະໜາມ. ບາດກ້າວທີ1 ແມ່ນການກະກຽມແຜ່ນວຽກ, ບຸກຄະລາກອນ…
Author(s): The Agro Biodiversity Initiative
ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນານາພັນເຂດພູດອຍແຕ່ 2009-2020
Author(s): IBNDA
ອົງການເກຣດ (GRET) ໄດ້ສະໜັບສະໜູນແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ໄມ້ປ່ອງຂອງແຂວງຫົວພັນ ໄລຍະ I ປີ 2011-2015 ແລະ ໄລຍະ II ປີ 2016-2020 ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊຸ້ວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ້ຽວຂ້ອງ…
Author(s): Khamphou Phouyyavong (PhD Candidate), Phanxay Ingxay (PhD), Sengphachanh Sonethavixay, Vagneron Vagneron (PhD)
Tea plants are native to East Asia and evidence of tea consumption in China goes back to the 2nd century BC. In Laos, tea was presumably cultivated and traded as early as the 7th century (Earth…
Author(s): Keooudone Souvannakhoummane
ດອກເຜິ້ງເປັນພືດຕະກຸນໜື່ງຈັດເຂົ້າໃນກຸ່ມຂອງພືດໃບລ້ຽງດ່ຽວ, ແຕ່ດອກເຜິ້ງທັງ ໝົດແມ່ນຈັດຢູ່ໃນຕະກຸນເຜິ້ງ ທີ່ມີຊື່ວິທະຍາສາດວ່າ Orchidaceae, ລວມໃນນີ້  ມີເຖີງ 763 ສະກຸນ, ຈຳນວນ 28,000 ຊະນິດ. ນອກນັ້ນນັກພືດສວນ…

ພາກພື້ນ

Author(s): Miss Pilailuck Pichaiwatt, Charoen Pokphand Group
Author(s): P-FALUPAM
ປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ແນະນຳວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ P-FALUPAM ຢູ່ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານແບບມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ບາດກ້າວໃນນີ້ລວມມີວຽກຢູ່ຫ້ອງການ ແລະ ວຽກພາກສະໜາມ. ບາດກ້າວທີ1 ແມ່ນການກະກຽມແຜ່ນວຽກ, ບຸກຄະລາກອນ…
Author(s): The Agro Biodiversity Initiative
ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນານາພັນເຂດພູດອຍແຕ່ 2009-2020
Author(s): IBNDA
ອົງການເກຣດ (GRET) ໄດ້ສະໜັບສະໜູນແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ໄມ້ປ່ອງຂອງແຂວງຫົວພັນ ໄລຍະ I ປີ 2011-2015 ແລະ ໄລຍະ II ປີ 2016-2020 ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊຸ້ວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ້ຽວຂ້ອງ…
Author(s): Khamphou Phouyyavong (PhD Candidate), Phanxay Ingxay (PhD), Sengphachanh Sonethavixay, Vagneron Vagneron (PhD)
Tea plants are native to East Asia and evidence of tea consumption in China goes back to the 2nd century BC. In Laos, tea was presumably cultivated and traded as early as the 7th century (Earth…
Author(s): Miss Pilailuck Pichaiwatt, Charoen Pokphand Group
Author(s): P-FALUPAM
ປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ແນະນຳວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ P-FALUPAM ຢູ່ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານແບບມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ບາດກ້າວໃນນີ້ລວມມີວຽກຢູ່ຫ້ອງການ ແລະ ວຽກພາກສະໜາມ. ບາດກ້າວທີ1 ແມ່ນການກະກຽມແຜ່ນວຽກ, ບຸກຄະລາກອນ…
Author(s): The Agro Biodiversity Initiative
ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນານາພັນເຂດພູດອຍແຕ່ 2009-2020
Author(s): IBNDA
ອົງການເກຣດ (GRET) ໄດ້ສະໜັບສະໜູນແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ໄມ້ປ່ອງຂອງແຂວງຫົວພັນ ໄລຍະ I ປີ 2011-2015 ແລະ ໄລຍະ II ປີ 2016-2020 ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊຸ້ວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ້ຽວຂ້ອງ…
Author(s): Khamphou Phouyyavong (PhD Candidate), Phanxay Ingxay (PhD), Sengphachanh Sonethavixay, Vagneron Vagneron (PhD)
Tea plants are native to East Asia and evidence of tea consumption in China goes back to the 2nd century BC. In Laos, tea was presumably cultivated and traded as early as the 7th century (Earth…
Author(s): Keooudone Souvannakhoummane
ດອກເຜິ້ງເປັນພືດຕະກຸນໜື່ງຈັດເຂົ້າໃນກຸ່ມຂອງພືດໃບລ້ຽງດ່ຽວ, ແຕ່ດອກເຜິ້ງທັງ ໝົດແມ່ນຈັດຢູ່ໃນຕະກຸນເຜິ້ງ ທີ່ມີຊື່ວິທະຍາສາດວ່າ Orchidaceae, ລວມໃນນີ້  ມີເຖີງ 763 ສະກຸນ, ຈຳນວນ 28,000 ຊະນິດ. ນອກນັ້ນນັກພືດສວນ…
ການປະກອບສ່ວນ