ຄູ່ມືການວາງແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

Languages

24 Sep 2020 Authors: P-FALUPAM
phakhaolao.la

ປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ແນະນຳວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ P-FALUPAM ຢູ່ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານແບບມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ບາດກ້າວໃນນີ້ລວມມີວຽກຢູ່ຫ້ອງການ ແລະ ວຽກພາກສະໜາມ. ບາດກ້າວທີ1 ແມ່ນການກະກຽມແຜ່ນວຽກ, ບຸກຄະລາກອນ, ງົບປະມານ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້. ບາດກ້າວທີ2 ແມ່ນການເກັບກຳຂໍ້ມູນລະດັບບ້ານ ແລະ ສ້າງແຜ່ນທີ່ພື້ນຖານ ຂອງບ້ານ ບາດກ້າວທີ3 ແມ່ນ ການສ້າງແຜ່ນທີ່ນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນປະຈຸບັນ ເກັບກຳຂໍ້ມູນເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ປະເມີນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, ບາດກ້າວທີ4 ແມ່ນການກຳນົດຂອບເຂດຈັດສັນ ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ, ບາດກ້າວທີ5 ແມ່ນການກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັັດຕາມແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ວຽກຂຶ້ນສຳມະໂນທີ່ດິນ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ໃບຕາດິນໃຫ້ປະຊາຊົນຂັ້ນບ້ານ

ດາວໂຫລດ

file:///D:/PKL%20material/PFALUPAM%20Manual%20Short%20version_Lao.pdf - ລາວ (17.2 MB)

ຄູ່ມືການວາງແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (short version)

file:///D:/PKL%20material/PFALUPAM%20Manual_Full%20Version_English.pdf - English (12.4 MB)

Manual Participatory Forest and Agriculture Land Use Planning, Allocation and Management at Village Level (Full version)

file:///D:/PKL%20material/PFALUPAM%20Manual_Full%20version_Lao_Final.pdf - ລາວ (14.7 MB)

ຄູ່ມືການວາງແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (Full version)

file:///D:/PKL%20material/PFALUPAM%20Manual%20Short%20version_English.pdf - English (17.7 MB)

Manual Participatory Forest and Agriculture Land Use Planning, Allocation and Management at Village Level (Short version)

ການປະກອບສ່ວນ