ສົ່ງເສີມການລ້ຽງເຜີ້ງໂກນແມງດັ້ນ ແຂວງຊຽງຂວາງ

11 Feb 2020 Authors: TABI
TABI

ນໍ້າເຜີ້ງ ແມ່ນຜົນຜະລິດ ທີ່ສໍາຄັນຈາກປ່າທໍາມະຊາດ ເປັນຕົວຊີ້ບອກ ເຖີງຄວາອຸດົມສົມບູນຂອງຊິວະນາໆພັນທີ່ມີປ່າໄມ້ດົກຫນາ ມ່ນຈະມີເຜີ້ງອາໄສ່. ປະຊາຊົນບັດາເຜົ່າໃນທ້ອງຖີ່ນ ເຄີຍລ້ຽງເຜີ້ງໂກນສືບທອດກັນມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ເຄີຍນໍາໃຊ້ ນໍ້າເຜີ້ງເພື່ອລິໂພກ,ເຮັດຢາປົວພະຍາດ ແລະ ຂາຍເປັນສີນຄ້າ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ. ຢູແຂວງຊຽງຂວາງການລ້ຽງເຜີ້ງໂກນແມ່ນ ການລ້ຽງຢູ່ທຸກໆເມືອງແຕ່ທາງວິຊາການໄດ້ລົງສົ່ງເສີມການລ້ຽງມີຢູ່ 3 ເມືອງຄື:ເມືອງຄູນ,ເມືອງແປກ ແລະເມືອງພູກູດ.

ດາວໂຫລດ

ສົ່ງເສີມການລ້ຽງເຜີ້ງໂກນແມງດັ້ນ) ແຂວງຊຽງຂວາງ - ລາວ (1.3 MB)

ສົ່ງເສີມການລ້ຽງເຜີ້ງໂກນແມງດັ້ນ) ແຂວງຊຽງຂວາງ

ການປະກອບສ່ວນ