ສົ່ງເສີມການປູກກ້ວຍທານີກ້ວຍນ້ຳ ໃນແຂວງຫົວພັນ

10 Feb 2020 Authors: TABI
Phakhaolao.la

ໝາກກ້ວຍພື້ນເມືອງມີວິທີການປຸງແຕ່ງສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໄດ້ຫລາຍແນວທີ່ເປັນໂອກາດ
ແລະ ຊາວກະສິກອນຍັງຕ້ອງໄດ້ພາກັນເຮັດກິດຈະກໍາການປຸງແຕ່ງ ແລະ ຂະຫຍາຍການ
ຜະລິດອອກຕື່ມໂຄງການຕາບີໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສະໜັບສະໜູນ ໃນປີ 2014 ດ້ານເຕັກນິກ
ວິຊາການ ການປູກກ້ວຍ, ແນວພັນ ແລະ ດ້ານວັດຖຸ ອຸປະກອນ ຢູ່ 2 ເມືອງ (ເມືອງສົບເບົາ,
ເມືອງຊຽງຄໍ້) ຈຳນວນ 21 ຄອບຄົວ ມີເນື້ອທີ່ ປູກກ້ວຍ 9.7 ເຮັກຕາ ແລະ ສະໜອງແນວພັນ
3,630 ໜໍ່, ຊາວກະສິກອນໄດ້ສືບຕໍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍການປູກ.

ດາວໂຫລດ

ສົ່ງເສີມການປູກກ້ວຍທານີກ້ວຍນ້ຳ ໃນແຂວງຫົວພັນ - ລາວ (21.3 MB)

ສົ່ງເສີມການປູກກ້ວຍທານີກ້ວຍນ້ຳ ໃນແຂວງຫົວພັນ

ການປະກອບສ່ວນ