ນິເວດວິທະຍາພື້ນຖານ

09 Sep 2020 Authors: Pha tad ke Botanical Garden
Pha tad ke Botanical Garden

ສປປ ລາວ ເວົ້າລວມແລ້ວ ເປັນປະເທດທີ່ມີຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມຍັງດີຢູ່ ທຽບໃສ່ປະເທດອ້ອມຂ້າງ ຊຶ່ງເປັນທ່າແຮງອັນສໍາ ຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາທັງໝົດ ຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍກັນປົກປັກຮັກສາເພື່ອໄວ້ເປັນມໍລະດົກແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.

ດາວໂຫລດ

ນິເວດວິທະຍາພື້ນຖານ - ລາວ (2 MB)

ນິເວດວິທະຍາພື້ນຖານ

ການປະກອບສ່ວນ