ບົດລາຍງານ ສຶກສາເຂດນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄູນນະພາບຂອງດິນເຂດປ່າຍານ 'Styrax forest (ຢູ່ໃນ ເມືອງ ໂພນທອງ ແລະ ນໍ້າບາກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

Languages

ການປະກອບສ່ວນ