ຍຸດທະສາດພັດທະນາໄມ້ປ່ອງ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຂອງແຂວງຫົວພັນ 5 ປີຄັ້ງທີ III (2021-2025)

Languages

24 Jun 2021 Authors: GRET, MAF, WWF, SDC
Gret

ຍຸດທະສາດພັດທະນາໄມ້ປ່ອງ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຂອງແຂວງຫົວພັນ ຄັ້ງທີ່ 3 ດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃນຊ່ວງເວລາດຳເນີນການ ໂຄງການໄມ້ປ່ອງ ແລະ ຫວາຍ ຈັດຕັ້ງປະຕິດໂດຍອົງການ GRET ພ້ອມດ້ວຍການປະກອບສ່ວນຂອງສະມາຄົມພັນທະນາໄມ້ປ່ອງ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ (ສພປຄ) ໃນລະວ່າງເດືອນກໍລະກົດ 2017 ເຖິງ ເດືອນມີນາ 2021 ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຫງົບປະມານຈາກ SDC ແລະ AFD

ດາວໂຫລດ

ການປະກອບສ່ວນ