ການລ້ຽງເຜິ້ງໂກນ ໃນແຂວງຫົວພັນ

Languages

10 Feb 2020 Authors: TABI
Phakhaolao.la

ຈະສາມາດບັນລຸກາຍເປັນທ່າແຮງທີ່ສຳຄັນ ສໍາລັບ ນໍ້າເຜິ້ງຂອງລາວໄດ້ ຖ້າຫາກມີການ
ຕະຫລາດ, ມີການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍການລ້ຽງເຜິ້ງ ທຳມະຊາດ
ຕິດພັນກັບການຜະລິດໂຄງການຕາບີໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສະໜັບສະໜູນ ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ
ການລ້ຽງເຜິ້ງ ໃນປີ 2012 ຈຳນວນ 6 ບ້ານ ໃນເມືອງວຽງໄຊ ມີສະມາຊິກ ຈຳນວນ 32
ຄອບຄົວລ້ຽງເຜິ້ງຈຳນວນ 42 ແກັດ/ໂກນ, ປະຈຸບັນຊາວກະສິກອນກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ ແລະ
ຂະຫຍາຍການລ້ຽງເຜິ້ງ.

ດາວໂຫລດ

ການລ້ຽງເຜິ້ງໂກນ ໃນແຂວງຫົວພັນ - ລາວ (16.2 MB)

ການລ້ຽງເຜິ້ງໂກນ ໃນແຂວງຫົວພັນ

ການປະກອບສ່ວນ