Topic: ໄອທີ ແລະ ການສື່ສານ

ແຜ່ນພັບ, ເອກະສານ ແລະ ໂປສເຕີ

Author(s): Keooudone Souvannakhoummane
ພາເຂົ້າ ເປັນໂຕະທີ່ໃຊ້ຮັບປະທານອາຫານໃນປະເທດລາວ ແລະ ເປັນສັນຍາລັກຂອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ກ້ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະນາໆພັນ (ABD) ໂຕະດັ່ງກ່າວມັກຈະເຮັດດ້ວຍຫວາຍ ແລະ ໄມ້ໄຜ່ທີ່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ,…
Author(s): Pha Khao Lao
ຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄວໜຸ່ມທັງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ (ອາຍຸ 18-34ປີ) ທີ່ມີນຳໃຊ້ລະບົບເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຊ້ລະບົບໃນເຟສບຸກ. ອັດຕາການເຂົ້າອອກເວັບໄຊ໌ແມ່ນ 54%…
Author(s): Keooudone Souvannakhoummane
ພາເຂົ້າ ເປັນໂຕະທີ່ໃຊ້ຮັບປະທານອາຫານໃນປະເທດລາວ ແລະ ເປັນສັນຍາລັກຂອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ກ້ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະນາໆພັນ (ABD) ໂຕະດັ່ງກ່າວມັກຈະເຮັດດ້ວຍຫວາຍ ແລະ ໄມ້ໄຜ່ທີ່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ,…
Author(s): Pha Khao Lao
ຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄວໜຸ່ມທັງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ (ອາຍຸ 18-34ປີ) ທີ່ມີນຳໃຊ້ລະບົບເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຊ້ລະບົບໃນເຟສບຸກ. ອັດຕາການເຂົ້າອອກເວັບໄຊ໌ແມ່ນ 54%…

ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ແລະບົດແນະນຳ

Author(s): The Agro Biodiversity Initiative
ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນານາພັນເຂດພູດອຍແຕ່ 2009-2020
Author(s): The Agro Biodiversity Initiative
ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນານາພັນເຂດພູດອຍແຕ່ 2009-2020

ລາວ

Author(s): The Agro Biodiversity Initiative
ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນານາພັນເຂດພູດອຍແຕ່ 2009-2020
Author(s): Keooudone Souvannakhoummane
ພາເຂົ້າ ເປັນໂຕະທີ່ໃຊ້ຮັບປະທານອາຫານໃນປະເທດລາວ ແລະ ເປັນສັນຍາລັກຂອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ກ້ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະນາໆພັນ (ABD) ໂຕະດັ່ງກ່າວມັກຈະເຮັດດ້ວຍຫວາຍ ແລະ ໄມ້ໄຜ່ທີ່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ,…
Author(s): Pha Khao Lao
ຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄວໜຸ່ມທັງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ (ອາຍຸ 18-34ປີ) ທີ່ມີນຳໃຊ້ລະບົບເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຊ້ລະບົບໃນເຟສບຸກ. ອັດຕາການເຂົ້າອອກເວັບໄຊ໌ແມ່ນ 54%…
Author(s): The Agro Biodiversity Initiative
ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນານາພັນເຂດພູດອຍແຕ່ 2009-2020
Author(s): Keooudone Souvannakhoummane
ພາເຂົ້າ ເປັນໂຕະທີ່ໃຊ້ຮັບປະທານອາຫານໃນປະເທດລາວ ແລະ ເປັນສັນຍາລັກຂອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ກ້ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະນາໆພັນ (ABD) ໂຕະດັ່ງກ່າວມັກຈະເຮັດດ້ວຍຫວາຍ ແລະ ໄມ້ໄຜ່ທີ່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ,…
Author(s): Pha Khao Lao
ຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄວໜຸ່ມທັງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ (ອາຍຸ 18-34ປີ) ທີ່ມີນຳໃຊ້ລະບົບເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຊ້ລະບົບໃນເຟສບຸກ. ອັດຕາການເຂົ້າອອກເວັບໄຊ໌ແມ່ນ 54%…

ພາກພື້ນ

Author(s): The Agro Biodiversity Initiative
ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນານາພັນເຂດພູດອຍແຕ່ 2009-2020
Author(s): The Agro Biodiversity Initiative
ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນານາພັນເຂດພູດອຍແຕ່ 2009-2020
Author(s): The Agro Biodiversity Initiative
ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນານາພັນເຂດພູດອຍແຕ່ 2009-2020
Author(s): Keooudone Souvannakhoummane
ພາເຂົ້າ ເປັນໂຕະທີ່ໃຊ້ຮັບປະທານອາຫານໃນປະເທດລາວ ແລະ ເປັນສັນຍາລັກຂອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ກ້ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະນາໆພັນ (ABD) ໂຕະດັ່ງກ່າວມັກຈະເຮັດດ້ວຍຫວາຍ ແລະ ໄມ້ໄຜ່ທີ່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ,…
Author(s): Pha Khao Lao
ຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄວໜຸ່ມທັງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ (ອາຍຸ 18-34ປີ) ທີ່ມີນຳໃຊ້ລະບົບເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຊ້ລະບົບໃນເຟສບຸກ. ອັດຕາການເຂົ້າອອກເວັບໄຊ໌ແມ່ນ 54%…
ການປະກອບສ່ວນ