ສົ່ງເສີມການລ້ຽງເຜິ້ງໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ

10 Feb 2020 Authors: Keooudone Souvannakhoummane
ສົ່ງເສີມການລ້ຽງເຜິ້ງໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ

ເຜິ້ງແມ່ນແມງໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດ ຕໍ່ກັບການຂະຫຍາຍພັນຂອງຊີວະນາໆພັນຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ ສວນປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກຂອງຄົນເຮົາເພາະເຜີ້ງສາມາດຊ່ວຍໃນການປະສົມເກສອນໃຫ້ແກ່ດອກໄມ້ ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ມີຜົນຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນ ນອກນັ້ນນໍ້າເຜີ້ງ ຍັງມີລົດຊາດຫອມຫວານ ແລະ ມີຄຸນປະໂຫຍດທາງດ້ານການແພດ ໃນປະຈຸບັນນໍ້າເຜີ້ງເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດສູງ, ຍ້ອນນ້ຳເຜິ້ງສາມາດແປຮູບໄດ້ຫຼາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເປັນສ່ວນ ປະກອບສຳຄັນຂອງຢາປົວພະຍາດ,ຖ້າຫາກ ມີການສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ມີການຄວບຄຸມດ້ານຄຸນນະພາບນໍ້າເຜິ້ງ ແລະມີການຂະຫຍາຍການລ້ຽງເຜິ້ງ, ຈະກາຍເປັນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຜູ້ລ້ຽງເຜິ້ງພາຍໃນແຂວງ.

ດາວໂຫລດ

ສົ່ງເສີມການລ້ຽງເຜິ້ງໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ - English (14.7 MB)

ສົ່ງເສີມການລ້ຽງເຜິ້ງໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ

ການປະກອບສ່ວນ