ປ້າຍຕົວຢ່າງທີ່ຕິດຕັ້ງໃນໝູ່ບ້ານກໍຮິ້ງ ປີ2015

10 Feb 2020 Authors: TABI
Phakhaolao.la

ສວນສາທິດ ການປູກໜໍ່ຫຼອຍດິນ ບ້ານກໍຮິ້ ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ

ດາວໂຫລດ

ປ້າຍຕົວຢ່າງທີ່ຕິດຕັ້ງໃນໝູ່ບ້ານກໍຮິ້ງ ປີ2015 - ລາວ (1.7 MB)

ປ້າຍຕົວຢ່າງທີ່ຕິດຕັ້ງໃນໝູ່ບ້ານກໍຮິ້ງ ປີ2015

ການປະກອບສ່ວນ