ປື້ມຄູ່ມືສົ່ງເສີມເຕັກນິກການປູກເຫັດ

17 Feb 2021 Authors: ໂຄງການກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ
ການປູກເຫັດ

ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃນແກ່ຊາວກະສິກອນໃນເຂດບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການກະສິກຳເພື່ອໂພຊະນາການ

ດາວໂຫລດ

ການປະກອບສ່ວນ