ຍຸດທະສາດຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ

11 Feb 2020 Authors: TABI
ຍຸດທະສາດຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ

ເປົ້າໝາຍ: ການອະນຸລັກຊີວະນາໆ ພັນກະສິກໍາ ທາງດ້ານຈໍານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ

ດາວໂຫລດ

ຍຸດທະສາດຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ - ລາວ (905 KB)

ຍຸດທະສາດຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ

ການປະກອບສ່ວນ