ການອະນຸລັກປ່າເຫັດທຳມະຊາດໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ

10 Feb 2020 Authors: Keooudone Souvannakhoummane

ເຫັດທຳມະຊາດແມ່ນ ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຈາກທຳມະຊາດ ທີ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຫາກິນໄດ້ງ່າຍຕາມລະດູການ, ພ້ອມທັງສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນແຕ່ລະປີໃນຊ່ວງລະດູເຫັດອອກ, ຍັງເປັນອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການສູງ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ. ຖ້າຮັກສາປ່າເຫັດໄວ້ໃຫ້ອຸດົມສົມບູນ ຜົນຜະລິດເຫັດຕາມທຳມະຊາດກໍ່ຈະໄດ້ຫຼາຍ, ເຊິ່ງສາມາດພົບເຫັນຕາມຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນໃນຊ່ວງລະດູຝົນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ.

ດາວໂຫລດ

ການອະນຸລັກປ່າເຫັດທຳມະຊາດໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ - ລາວ (950 KB)

ການອະນຸລັກປ່າເຫັດທຳມະຊາດໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ

ການປະກອບສ່ວນ