ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາຫມາຍເຖິງຫຍັງ? ແລະ ເປັນຫຍັງຈິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ?

Chinda Milayvong
ຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ

ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບາງພືດທີ່ກິນໄດ້ແລະຜົນລະປູກບາງຊະນິດກຳລັງຈະສູນພັນເຊັ່ນກັນ. ພວກເຮົາຄວນກັງວົນບໍ? ເບິ່ງວິດີໂອ ທີ່ອາຈານແລະເດັກນ້ອຍອະທິບາຍເຖິງຄວາມໝາຍຂອງຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ, ເປັນຫຍັງຊີວະນາໆພັນກະສິກຳຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ວິທີທາງທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຮັກສາພວກມັນໄວ້.

ການປະກອບສ່ວນ