ປື້ມຄູ່ມື ສຳຫຼັບກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ທາງອອກເພື່ອການດຳລົງຊີວິດທີ່ຍີນຍາວ

Languages

01 Jan 2019 Authors: Syphan Bounthongsy, Veo Dalavong, Sith Nitaphone, Somdy Oudomsack, Khamphart Thongchan
Permaculture Manual for Laos

ປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້ປະກອບມີ 8 ພາກສ່ວນຄື: 1.ກະສິກຳແບບຍືນຍົງແມ່ນຫຍັງ?, 2. ຮູບແບບຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ການອອກແບບລະບົບກະສິກຳແບບຍືນຍັງ, 3. ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, 4. ການເກັບຮັກສາແກ່ນພັນ, 5. ສວນຄົວ ແລະ ສວນຊຸມຊົນ, 6. ການເພາະປູກ, 7. ປ່າໄມ້, ໄມ້ຢືນຕົ້ນ ແລະ ໄມ້ປ່ອງ, 8. ການຄວບຄູມສັດຕູແບບປະສົມປະສານ. ເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ດີສຳຫຼັບການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ.

ການປະກອບສ່ວນ