ແຂມ (ຟອຍກວາດ) ໃນແຂວງຫົວພັນ

Languages

10 Feb 2020 Authors: TABI
Phakhaolao.la

ແຂມ ເປັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ສໍາຄັນຊະນິດໜຶ່ງໃນ ປະເທດລາວ ຖ້າເບິ່ງໃນແງ່ຂອງຍອດ
ຂາຍປະຈໍາແຕ່ລະປີ. ຕະຫລາດແຂມໃຫຍ່ ຂອງ ລາວ ແມ່ນຢູ່ ປະເທດຫວຽດນາມ,ໄທ
ແລະ ຈີນ ຊຶ່ງສ່ວນຫລາຍແລ້ວແມ່ນຂາຍອອກເປັນວັດຖຸດິບ ແທນທີ່ຈະເປັນຜະລິດຕະ
ພັນຟອຍກວາດສໍາເລັດຮູບ. ການຜະລິດຟອຍກວາດສໍາເລັດຮູບ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ແລະ
ໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນ.

ດາວໂຫລດ

ແຂມ (ຟອຍກວາດ) ໃນແຂວງຫົວພັນ - ລາວ (7.4 MB)

ແຂມ (ຟອຍກວາດ) ໃນແຂວງຫົວພັນ

ການປະກອບສ່ວນ