ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍໃນແຂວງຫົວພັນ

Languages

10 Feb 2020 Authors: TABI
Phakhaolao.la

ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ເປັນແນວພັນເຂົ້າພື້ນເມືອງມີທັງໝົດ 6 ສາຍພັນເໝາະສົມກັບສະພາບແວດ
ລ້ອມຂອງແຂວງຫົວພັນ. ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີຍ້ອນມີລົດຊາດ ແລະ ກິ່ນຫອມສະ
ເພາະຕົວຂອງມັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ເປັນພືດທີ່ຜະລິດ
ເປັນສິນຄ້າບູລິມະສິດໜຶ່ງຂອງແຂວງຫົວພັນ.

ດາວໂຫລດ

ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍໃນແຂວງຫົວພັນ - ລາວ (18.6 MB)

ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍໃນແຂວງຫົວພັນ

ການປະກອບສ່ວນ