ຫວັງສະຫງວນໃນແຂວງຫົວພັນ

Languages

10 Feb 2020 Authors: TABI
Phakhaolao.la

ວັງສະຫງວນ ຢູ່ຕາມສາຍນໍ້າລໍາຫ້ວຍພາຍໃນ ແຂວງຫົວພັນແມ່ນໄດ້ກາຍເປັນຍຸດທະ
ສາດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາ
ກອນປາຊະນິດພັນຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມອຸດດົມສົມບຸນຫລາຍຂຶ້ນ. ວັງສະຫງວນ ຍັງເປັນ
ພື້ນຖານທີ່ຕອບສະໜອງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ບໍລິໂພກປາຫລາຍ
ຂຶ້ນ ແລະ ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການຂາຍປາ. ວັງສະຫງວນຍັງຊ່ວຍໃນການອະນຸລັກ
ດິນແຄມຕາຝັ່ງລວມທັງການທ່ອງທ່ຽວ.

ດາວໂຫລດ

ຫວັງວະຫງວນໃນແຂວງຫົວພັນ - ລາວ (17.5 MB)

ຫວັງວະຫງວນໃນແຂວງຫົວພັນ

FISH CONSERVATION ZONE in Houaphanh Province - English (17.6 MB)

FISH CONSERVATION ZONE in Houaphanh Province

ການປະກອບສ່ວນ