ສົ່ງເສີມການຜະລິດຝອຍກວາດໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ

Languages

10 Feb 2020 Authors: Keooudone Souvannakhoummane
ສົ່ງເສີມການຜະລິດຝອຍກວາດໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ

ແຂມ ເປັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ສໍາຄັນອັນໜຶ່ງໃນປະເທດລາວລວມທັງ ຫລວງພະບາງຖ້າເບິ່ງໃນແງ່ຂອງຍອດຂາຍປະຈໍາແຕ່ລະປີ. ຕະຫລາດແຂມໃຫຍ່ຂອງລາວ ແມ່ນຢູ່ ປະເທດຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ຈີນ ຊຶ່ງສ່ວນຫລາຍແລ້ວແມ່ນຂາຍອອກເປັນວັດຖຸດິບແທນທີ່ຈະເປັນຜະລິດຕະພັນຟອຍກວາດສໍາເລັດຮູບ. ການຜະລິດຟອຍກວາດສໍາເລັດຮູບ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ແລະ ໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນ.

ດາວໂຫລດ

ສົ່ງເສີມການຜະລິດຝອຍກວາດໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ - ລາວ (24.4 MB)

ສົ່ງເສີມການຜະລິດຝອຍກວາດໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ

Broomgrass promotion in Luang Prabang Province - English (24.4 MB)

Broomgrass promotion in Luang Prabang Province

ການປະກອບສ່ວນ