ສົ່ງເສີມການປູກກ້ວຍທະນີ (ກ້ວຍນ້ຳ)

11 Feb 2020 Authors: TABI
ຫມາກກ້ວຍທະນີ (ກ້ວຍນ້ຳ)

ກ້ວຍທະນີ(ກ້ວຍນໍ້າ) ແມ່ນຫມາກໄມ້ຊະນິດຫນຶ່ງ ທີ່ມີການປູກຫລາຍຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນປະເທດລາວ ແຕ່ ເຫນືອເຖິງໃຕ້ ແລະ ມີຄວາມນຍິົມໃນການບໍລິໂພກ ກັນຫລາຍ, ເນື່ອງຈາກວ່າກວ້ຍທະນີເປັນຫມາກ ກ້ວຍທີ່ມີລົດຊາດແຊບບໍລິໂພກງ່າຍ ແລະ ມີວິຕາ ມິນສູງສໍາຫລັບບໍາລຸງຮາ່ງກາຍຊ່ວຍໃຫ້ມີການລະ ບາຍງາ່ຍບວໍ່່າເດັກນ້ອຍ ຫລື ຄົນສູງອາຍຸກໍ່ບໍລິໂພກ ຫລັງຮັບປະທານອາຫານໃນແຕ່ລະວັນ.

ເນັ້ນໃສ່ທາງດ້ານພູມສາດ

ດາວໂຫລດ

ສົ່ງເສີມການປູກກ້ວຍທະນີ (ກ້ວຍນ້ຳ) - ລາວ (1 MB)

ສົ່ງເສີມການປູກກ້ວຍທະນີ (ກ້ວຍນ້ຳ)

ການປະກອບສ່ວນ