ຜະລິດຕະພັນນ້ຳເຜິ້ງທຳມະຊາດ ແຂວງຊຽງຂວາງ

09 Feb 2020 Authors: TABI
TABI

ສົ່ງເສີມ-ພັດທະນາການລ້ຽງເຜິ້ງໂກນທຳມະຊາດທີ່ເປັນພື້ນຖານພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຢູ່ຄູ່ກັບປະຊາຊົນຕະຫຼອດໄປສູນຮຽນຮູ້ເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນນ້ຳເຜິ້ງມີຢູ່ 2 ແຂວງຄື:

  • ສູນບ້ານໂພນສະຫວັນໄຊ ເມືອງແປກ
  • ສູນບ້ານແລທອງ ເມືອງພູກູດ 

ດາວໂຫລດ

ຜະລິດຕະພັນນ້ຳເຜິ້ງທຳມະຊາດ ແຂວງຊຽງຂວາງ - ລາວ (2.1 MB)

ຜະລິດຕະພັນນ້ຳເຜິ້ງທຳມະຊາດ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ການປະກອບສ່ວນ