ບົດສະເໜີໂຄງການຫຍໍ້ການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມຜູ້ຜະລີດນໍ້າເຜິ້ງປ່າ

Languages

12 Feb 2020 Authors: TABI
Concept Note

ຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ “ນໍ້າເຜິ້ງປ່າ” ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ເຜິ້ງຊະນິດພັນ Apis cerana, ຊຶ່ງເປັນນໍ້າເຜິ້ງສົດຈາກທໍາມະຊາດແທ້ໆ ທີ່ໄດ້ເກັບເອົາແບບປະເພນີມາຈາກປ່າໄມ້ໂດຍກົງ ແລະ ຈາກການລ້ຽງຢູ່ໃນໂກນໄມ້ ຫລື ແກັດໄມ້. ບັນດາຝຸງເຜິ້ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄປຊອກຫາເກັບນໍ້າຫວານ ແລະ ລະອອງເກສອນດອກໄມ້ ຢູ່ຕາມປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ ຫລື ຕາມສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກອິນຊີທີ່ປອດສານພິດ  ເພາະສະນັ້ນ ນໍ້າເຜິ້ງປ່ານີ້ ຈຶ່ງມີຜົນປະໂຫຍດດີຫລາຍຕໍ່ສຸກຂະພາບ ແລະ ມີລົດຊາດຄຸນນະພາບທີ່ດີເລີດ.  ສໍາຄັນອີກອັນໜຶ່ງຄື ເຜິ້ງ ຍັງຊ່ວຍໃນການປະສົມເກສອນດອກໄມ້ ເຮັດໃຫ້ໝາກມີຫລາຍຂຶ້ນຕື່ມ ຕາມການສຶກສາເຫັນວ່າໄດ້ມີຊະນິດພັນພືດຫລາຍກ່ວາ 30% ທີ່ພົວພັນກັບການປະສົມເກສອນຈາກເຜິ້ງໂດຍກົງ.

ດາວໂຫລດ

ບົດສະເໜີໂຄງການຫຍໍ້ການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມຜູ້ຜະລີດນໍ້າເຜິ້ງປ່າ - ລາວ (634 KB)

ບົດສະເໜີໂຄງການຫຍໍ້ການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມຜູ້ຜະລີດນໍ້າເຜິ້ງປ່າ

WILD-HONEY PRODUCTION ASSOCIATION DEVELOPMENT - English (505 KB)

WILD-HONEY PRODUCTION ASSOCIATION DEVELOPMENT

ການປະກອບສ່ວນ